سامانه مدیریت عوامل اجرایی آزمون ها

ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه ارومیه

سامانه مدیریت عوامل اجرایی آزمون ها

ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه ارومیه

اخطار ثبت نام

همراه گرامی لطفا در تکمیل اطلاعات ثبت نامی خود (نام، نام خانوادگی، کد ملی...) دقت کافی را داشته باشید، این اطلاعات قابل ویرایش نمیباشد.